Indian Burger League

INDIAN BURGER LEAGUE WINNERS ARE HERE!

NAME JK RUNS
Anil Awari 29867
Janvi Pandey 20280
Azhar ansari 14229
Somnath Barik 10214
Jayesh Rewale 9610
Mona Mithiya 8910
Prem Nishad 8281
Mahesh Choudhary 7228
Laksh Sonigara 6861
Manish Rohra 6079